תנאי שימוש, תקנון ומדיניות פרטיות
תנאי שימוש ותקנון (להלן יחד: "תנאי השימוש")

1. כללי

1.1.      חברת אי. אר. אן. ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), מאפשרת גישה לאתר האינטרנט הנמצא בבעלותה ובשליטתה בכתובת "www.ern.co.il" (להלן: "האתר").
1.2.      האתר מאפשר גישה לקבלת מידע נרחב לרבות אודות החברה ושירותיה השונים, לנוחות משתמשי האתר (שהינם, בין היתר, אך לא רק לקוחות החברה) לרבות גלישה באתר, עיון בתכנים המופיעים בו ושימוש בשירותי החברה המוצעים (להלן: "המשתמש/ים" ).
1.3.      הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש) שלהלן יחולו על כל גלישה ועיון באתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו על-ידי החברה. למען הסר ספק יובהר כי כל גלישה באתר ו/או עיון בתכניו ו/או שימוש בשירותים המוצעים ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווים שימוש באתר.
1.4.      הוראות תנאי השימוש עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהם) שלהלן. שימוש משתמש באתר מעיד על היכרות המשתמש עם האמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות והסכמה לכל לאמור בהם.
1.5.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש באתר. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים או לתנאי השימוש, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
1.6.      תנאי שימוש אלה אינם באים להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד או מותג אחר אשר עשוי להיות נגיש או מקושר או זמין באמצעות או דרך האתר, לרבות אתרים שבשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן: "אתרים מקושרים" ). ככל שהמשתמש בחר לגלוש או להשתמש באתרים מקושרים, אזי שהשימוש בהם יהא כפוף לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי שימוש אלה, ועל כן מומלץ לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
1.7.      נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו זה המפורסם באתר.
1.8.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלה, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
1.9.      תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
1.10.      שימוש באתר, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תנאי שימוש אלה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. מובהר, כי לא תהא למשתמש ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה, לרבות בקשר עם שימוש (מכל מין וסוג שהוא) באתר.
1.11.      מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
1.12.      המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או כל שימוש למטרה אחרת.
1.13.      השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה לרבות ולא רק באמצעות האתר ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המפורטת להלן והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

2. שימושים אסורים באתר

2.1.      ללא מתן הרשאה מצד החברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
2.1.1.      לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.
2.1.2.      להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
2.1.3.     להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
2.1.4.      להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
2.1.5.      הפצת דואר זבל, (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר ו/או באמצעות האתר.
2.1.6.      לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים המופיעים בו באופן אשר עשוי להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו.
2.1.7.      לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, למידע, לחשבונות משתמשים ולקוחות באתר, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר, באמצעות "כריית סיסמאות" (Password Mining) ו/או "פריצה" (Hacking) ובכל אמצעי אחר.
2.1.8.      לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב, לרבות תוך שימוש באמצעים אוטומטיים.
2.1.9.      לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
2.2.      מובהר כי אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
2.3.      עוד מובהר כי כל שימוש באתר אשר אינו מוגדר במפורש כמותר יחשב אסור ללא מתן אישור מראש ובכתב מאת החברה, על כל המשתמע מכך.

3. שימוש בשירותים המוצעים באתר

3.1.      האתר מציע למשתמשים גישה למידע נרחב אודות החברה ושירותיה השונים ואף מאפשר שימוש בשירותי החברה המוצעים בו. מובהר בזאת, כי החברה רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להוסיף או לגרוע מכל תוכן ו/או שירות מוצע אשר מפורסמים באתר ולמשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין.
3.2.      המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין. מובהר, כי שירותים אלה יועמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.
3.3.      ללקוחות החברה, המנויים לשירותי החברה נמסרה/תימסר סיסמה אישית לצורך זיהויי בעת השימוש באילו מהשירותים המוצעים באתר. כמו כן, במקרים מסוימים, יתכן ויתבקשו לקוחות החברה לבחור בשאלות מזהות, ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר בשירותים באתר.
3.4.      יש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה החברה. החברה לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר או במידה והסיסמא הגיעה לידי אחר.
3.5.      החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים השונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים בכלל ו/או שירותים מסוימים, והכל בכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
3.6.      יתכן והשימוש בשירותים המוצעים באתר או חלק מהם יהא אפשרי רק לאחר מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בהתאם לשירות הספציפי. במקרה כאמור יתכן ועל המשתמש יהיה למסור פרטים אישיים בסיסיים, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת, תיבת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר זהות, מספר תיק גבייה, מספר כרטיס אשראי וכיו"ב.
3.7.      החברה ממליצה למשתמשים להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש בשירות יתאפשר ללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

4. הזכאים להצטרף לשירותים המוצעים באתר

4.1.      רשאים לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר הינם אך ורק משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
4.1.1.      המשתמש הינו אדם או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או גוף משפטי אחר בעל כשירות לבצע פעולות משפטיות, כמשמעות מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
4.1.2.      בעל תיבת דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
4.1.3.      המשתמש עושה שימוש באתר בהתאם להוראות תנאי השימוש וכנדרש בדף השירות הספציפי ומסכים לכל האמור בתנאי השימוש.
4.2.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתכן והמשתמש יהא רשאי לבצע תשלום מקוון באתר, המאפשר לבעלי חוב לשלם את חובם באתר לחברה באמצעות כרטיס אשראי, וככל שניתן יהיה לבצע תשלום מקוון באתר הדבר יהא כפוף לכך שהמשתמש עומד בכל התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ובכל התנאים המפורטים להלן:
4.2.1.      המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת ובכתב מאת בעל הכרטיס הנ"ל כקבוע בחוק.
4.2.2.      למשתמש קיים תיק גבייה המסומן במספר בחברה.
4.2.3.      המשתמש מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה.
4.3.      כמו כן, במידה וניתן יהיה לבצע תשלום מקוון באתר כאמור לעיל - פרטי המשתמש המשלם בתשלום המקוון נשמרים בחברה באופן דיסקרטי, לצרכים שונים ולשימוש החברה כולל משלוח חשבונית מס / קבלה. ככל שתחול טעות בתום לב בסכום התשלום אשר חויב המשתמש, באמצעות שירות התשלום המקוון המוצע באתר, לרבות על-ידי החברה ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או המשתמש ו/או כל גורם אחר, רשאית החברה ו/או כל מי מטעמה, לרבות חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, לבטל את הפעולה אשר בעטיה חלה הטעות, והחברה לא תחוב בסכום כלשהו ו/או תהא אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כלפי צד ג' כלשהו בעניין, ובכלל זה בגין הפעולה שבוטלה וכן במקרה כאמור החברה תהא זכאית לפעול לגביית כל חוב (או חלק ממנו) שלא שולם לרבות כתוצאה מביטול הפעולה כאמור. בתום הליך ביצוע התשלום המקוון יוצג למשתמש "אישור תשלום חוב בכרטיס אשראי", אשר יכיל את פרטי העסקה ומספר האסמכתא המאשר את ביצוע הפעולה ומומלץ לשמור אותו. חשבונית מס / קבלה תשלח למשתמש בתוך כשבעה (7) ימים ממועד ביצוע התשלום.
4.4.      למען הסר ספק מובהר, כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר או לבטל את רישומם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או מכל סיבה אחרת.

5. שעות פעילות האתר

5.1.      האתר פעיל עקרונית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת עקב תקלה ו/או לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת בשל כך ו/או ביחס לחזרת האתר לפעילות חלקית או מלאה.
5.2.      מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים בשעות פעילות האתר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

6. בעלות וזכויות קניין רוחני

6.1.      אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכות שימוש ו/או הפרסום באתר וכן בכל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובמידע המופיע בו, לרבות עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, הסכמים, מסמכים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן יחד: "התוכן" או "התכנים" ). התכנים באתר מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הנדסה לאחור, לעבד, לצלם, למסור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
6.2.      כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, הסכמים, מסמכים, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינן רכושה המלא והבלעדי של החברה או של צד שלישי, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, לעבד, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או לוגואים ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל על כך אישור מפורש מהחברה, מראש ובכתב.
6.3.      מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים לחברה כולל הקשורים למוניטין החברה, לרבות, אך לא רק, סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, הסכמים, מסמכים או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה המלא והבלעדי של החברה. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות בהם.
6.4.      החברה רשאית לעשות שימוש ללא כל מחויבות מצידה בכל רעיון, טכנולוגיה וכן ידע/מידע הנמצאים בתקשורת אשר נשלחה על-ידי המשתמש לאתר לרבות, אך לא רק, לצרכי פיתוח, יצור או שיווק מוצרים ושירותים וכן לצרכי מתן שירות ו/או לשימושים פנימיים אחרים.
6.5.      חומר הנמצא באתר ואינו של החברה עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי ואין בהצגתו באתר מתן הרשאה לשימוש בו ללא רשות. האמור לעיל חל גם על כל שימוש בתמונות של אנשים, מקומות סמלים או סימנים (כולל סמלילים) המוצגים באתר.
6.6.      כל מוצר, שירות, תוכנית או טכנולוגיה המצויה באתר עשויה להיות כפופה גם היא לזכויות לרבות של קניין רוחני. החברה תפעל לאכוף את זכויותיה בהתאם להוראות כל דין.

7. תוכן האתר ופרסומות

7.1.      האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים למשתמש כמות שהם ('As Is'). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחילופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.
7.2.      החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות אשר נפלו ביחס לאמור. החברה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של המשתמש ובאחריותו המוחלטת; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו ביחס לתכנים ולשירות המוצע באתר והוא מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
7.3.      כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר עם צדדים שלישיים כולל שירות אשר מקורו בצדדים שלישיים, לרבות האתרים המקושרים, נמסר על ידם ולחברה אין ולא תהא כל אחריות לגביו.
7.4.      באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרים מקושרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן אתרים אלה. למען הסר ספק, אין בהימצאותם של הקישורים לאתרים המקושרים כאמור כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות כלשהי של החברה ו/או כל מי מטעמה לתכנים בהם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם.
7.5.      החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרים המקושרים כאמור יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
7.6.      מובהר, כי פרסום ו/או תוכן אשר יופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש. במסגרת התוכן ו/או הפרסום כאמור עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת החברה.
7.7.      האתר עשוי לעשות שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
7.8.      נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות ו/או הצעות למוצרים ו/או לשירותים שונים של החברה או של חברות הקשורות עמה בעת ו/או בעקבות שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
7.9.      הקוקיס הינם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את הקוקיס מהמכשיר שברשותו. מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע כי אינו מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיו. מאחר שהקוקיס נועדו להקל על המשתמש את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי שיש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם המשתמש דאג לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.
7.10.      למידע נוסף אודות שימוש בקוקיס, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של החברה באתר המפורטת להלן.

8. הגבלת אחריות

8.1.      החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ו/או הצורך בביצוע עדכונים ו/או טיפולים ועשויה שלא להיות גישה לאתר מעת לעת. ידוע למשתמש , כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם, כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available').
8.2.      תכליתו של האתר הינה לספק מידע נרחב אודות החברה ושירותיה השונים, ולאפשר למשתמשים לקבל מידע אודות החברה וכן לבצע שימוש בשירותי החברה המוצעים בו כמובהר בתנאי השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה ולא תהא אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
8.3.      מוצהר ומוסכם, כי החברה אינה מספקת דרך האתר (על תכניו השונים והשירותים בו) שירותים אשר הם בגדר יעוץ, לרבות יעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, ביטוחי, טכנולוגי, מיסויי או כללי. כל החלטה שיקבל המשתמש בהתבסס על התכנים ו/או המידע ו/או השירותים ו/או היישומים הקיימים באתר ו/או כל שימוש שיעשה המשתמש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה עקב כך.
8.4.      ככל שמדובר במידע ו/או שירותים אשר מוצעים ו/או מסופקים למשתמש על-ידי צד שלישי כלשהו, לרבות פרסומים ו/או תכנים ו/או האתרים המקושרים המוזכרים לעיל ומופיעים באתר, אזי מובהר כי לחברה אין ולא תהיה כל אחריות ביחס למידע ו/או לשירותים כאמור ובתוך כך החברה אינה ולא תהא אחראית כלפי כל גורם ביחס לאמור בסעיף זה.
8.5.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף כלשהם, לרבות נלווה, תוצאתי, אקראי ו/או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוצאות כלשהן, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע כולל מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות המוצע בו, ולרבות אך מבלי לגרוע:
8.5.1.      בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן כולל מידע ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
8.5.2.      הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
8.5.3.      שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על-ידי החברה ובין על-ידי צדדים שלישיים;
8.5.4.      הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות המוצע בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
8.5.5.      נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
8.5.6.      שיבוש בקליטת פרטי משתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש.
8.5.7.      טעות אשר ביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת וכיו"ב.
8.5.8.      הצטרפות לשירות ו/או תשלום כלשהו באתר המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הרשאת בעל כרטיס האשראי.
8.5.9.      אובדן נתונים כלשהם של משתמש.
8.5.10.      נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות לרבות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , התקפות סייבר, ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם.
8.6.      אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת לרבות המפורטת בתנאי השימוש, ולרבות מדיניות הפרטיות.

9. ציות לתנאים ושיפוי

9.1.      המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי השימוש.
9.2.      המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף) ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או פגיעה ׁ(כולל ולא רק פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית) ו/או חיוב שיגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לחברה (במישרין או בעקיפין) עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תובענה ו/או תלונה ו/או החלטה ו/או בקשה ו/או פסק דין (לרבות ולא רק שכר טרחה והוצאות שהחברה תישא בהם) ו/או כל עניין אחר שמקורו, במישרין ו/או בעקיפין, בהפרת תנאי השימוש ו/או הפרת מדיניות הפרטיות ו/או שימוש באתר ו/או מעשה ו/או מחדל של המשתמש (ו/או מי מטעמו) ו/או שימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידי המשתמש (ו/או מי מטעמו) באתר ו/או בתוכנו ו/או כל סיבה אחרת. פיצוי ושיפוי כאמור יועבר לחברה על ידי המשתמש מיד עם דרישת החברה בעניין ועל פי הסכומים שיקבעו על ידי החברה.

10. זמינות ו/או שינוי האתר

10.1.      החברה תהא רשאית להתיר או להתיר חלקית או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ושומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת.
10.2.      בלי לגרוע מכלליות האמור, תהא החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו, כולם או חלקם, ללא מתן כל הודעה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
10.3.      החברה תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

11. התיישנות

     מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה מצד המשתמש ו/או כל מי מטעמו, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

12. סמכות שיפוט וברירת דין

     הגישה לאתר וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה ו/או מהאתר תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהא הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

13. שונות

13.1.      תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
13.2.      תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
13.3.      אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי שימוש אלה ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי השימוש. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף המקובל על החברה כתקף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
13.4.      החברה תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי השימוש, כולן או חלקן, ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מראש. למען הסר ספק, המשתמש אינו ולא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיו ו/או התחייבויותיו המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן, ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו.

מדיניות פרטיות

1. כללי

1.1.      האתר הינו בניהול ובבעלות החברה והחברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר והמשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מסמך זה מיועד להצהיר על מדיניותה של החברה בקשר לפרטיות המשתמשים באתר ו/או הגולשים בו, ומחויבותה של החברה למדיניות זו, למען השמירה על פרטיותם. אנא קראו בעיון גם את האמור להלן.
1.2.      תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש כהגדרתם בפרק תנאי השימוש דלעיל. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. במקרה שכזה, השינוי יעודכן ויפורסם באתר או במסמך זה. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
1.3.      כל ההגדרות והמונחים במדיניות פרטיות זו יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2. שימוש באתר ושמירת מידע

2.1.      יתכן כי שירותים מסוימים באתר, כולם או חלקם, יהיו טעונים הליך הרשמה ו/או מסירת מידע לרבות מידע אישי במסגרתם. כך למשל, יתכן ולשם שימוש בשירותים המוצעים בו ו/או לשם ביצוע פעולות בקשר לשירותי החברה ו/או לשם ביצוע תשלום מקוון, תידרש למסור פרטים שונים ובהם יכולים להיכלל, בין היתר, מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, תיבת דואר אלקטרוני, דרכי התקשרות, מספר תעודת זהות, מספר זיהוי, מספר תיק גבייה, אמצעי תשלום, פרטים הקשורים לעסקה וכדומה. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. ככל שמשתמש באתר יבחר שלא למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה לא ניתן יהא להשלים את הרישום לאתר ו/או לבצע פעולות נדרשות לשם ביצוע השירותים המוצעים באמצעות האתר ולחברה לא תהא כל אחריות בעניין על כל המשתמע מכך.
2.2.      לחברה מאגרי מידע רשומים בהם, בין היתר, ישמרו הנתונים והפרטים אשר נמסרו על ידי משתמשים או יאספו על המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ותפעול האתר והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, דיוור ישיר, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות, צרכי החברה, אספקה, מתן ניהול וייעול כלל שירותי החברה, גבייה, ביצוע הסכמים, מסירת מידע לפי חוק שירות נתוני אשראי התשס"ב – 2002 ו/או חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 והצווים והתקנות מכוחו, עמידה בדרישות של צווים שיפוטיים, הדין והחקיקה ובכלל זה חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000, והצווים והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות לשם מסירת מידע לרשויות המדינה, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים. כמו כן יתכן והנתונים והפרטים כאמור ישמרו על ידי החברה בכל מקום אחר שהחברה תמצא לנכון.
2.3.      מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בשירותים המוצעים בו.
2.4.      המשתמש מצהיר ומתחייב, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק, וכי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צד ג' כלשהוא, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש, מראש ובכתב ועדכן את החברה בכך מראש ובכתב.
2.5.      המידע אשר מסר המשתמש, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ו/או אגב השימוש בו, ישמרו אף הם במאגרי המידע של החברה כמפורט לעיל ו/או בכל מקום אחר שתמצא החברה לנכון, ויעשה בו שימוש לצרכיה השונים של החברה אשר חלקם מפורט לעיל כולל מתן שירותים וכולל בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע גם לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית הלקוח, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקות (לרבות ביחס להרגלי גלישה), בדיקות פנימיות ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.

3. איסוף ושימוש במידע

3.1.      בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לאסוף, לשמור וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר על-ידי המשתמש ו/או מי מטעמו לרבות במסגרת האתר, ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר (לרבות רישום לאתר), לצרכיה השונים ולרבות על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לאתר ו/או לשירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או כל מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, החברה רשאית לעשות שימוש במידע לצרכיה השונים לרבות בהתאם למטרות המפורטות לעיל לרבות לשם מתן שירותיה, ובין היתר, גם לצורך מתן, ניהול, תפעול וייעול כלל שירותיה של החברה ויתכן שאף בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי התשס"ב – 2002 ו/או חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 והצווים והתקנות מכוחו, עמידה בדרישות של צווים שיפוטיים, הדין והחקיקה ובכלל זה חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000, והצווים והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות לשם מסירת מידע לרשויות המדינה, ולמטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
3.2.      כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת אתר החברה; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים, שימוש בהתאם לדין כולל הנחיות וצווים שיפוטיים.
3.3.      כמו כן יתכן שייעשה שימוש במידע גם לשם משלוח הודעות, עדכונים ומסרים שירותיים ושיווקיים ואחרים, באמצעות פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על-ידי המשתמש. במקרה כזה, יוכל המשתמש לחזור בו ולבטל את הסכמתו מקבלת הודעות כאמור בכל עת, בהתאם להוראות כל דין. הודעות כאמור עשויות להימסר בדרכים שונות ובכללן - פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, דוא"ל, מסרונים (כולל הודעות (SMS וכיוצ"ב.
3.4.      האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, והינך מסכים גם לשימושים אלה.
3.5.      בנוסף, אתר החברה משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות" ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, לשם אפשרות (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להתאים את אתר החברה להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר החברה, מהיכן הגעת אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכיו"ב. כמו כן, יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות על מנת להבטיח כי רק מחשבי החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
3.6.      ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

4. מסירת מידע לצד שלישי

4.1.      החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
4.1.1.      אם התקבלה דרישה מצד המשתמש או בהסמכתו המפורשת או לשם קבלת שירות מהאתר או דרכו (כולל ביצוע פעולות באתר לשם קבלת שירותי החברה או לתשלום חוב);
4.1.2.      לצורך העברתם לספקי מוצרים ו/או שירותים שונים על מנת להשלים פעולה יזומה לבקשתו של המשתמש באתר או באתרים המקושרים;
4.1.3.      בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
4.1.4.      בשל צו שיפוטי ו/או בקשה/דרישה של רשות מוסמכת ו/או בהתאם לדין (לרבות חוקים, צווים ותקנות) המורים לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
4.1.5.      בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, תלונה, דרישה ו/או הליכים משפטיים המנוהלים או אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או כל מי מטעמו לבין החברה ו/או כל מי מטעמה או בקשר למשתמש (במישרין או בעקיפין) לרבות בקשר לאתר ולשימוש באתר;
4.1.6.      בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או כל מי מטעמה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה;
4.1.7.      במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
4.2.      אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או מידע בהתאם לדין ו/או בקשת/דרישת רשות מוסמכת ו/או לפי חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 והצווים והתקנות מכוח.

5. אבטחת מידע

5.1.      החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר ו/או פגיעה כאמור באופן מוחלט.
5.2.      החברה נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות בלתי מורשות.
5.3.      עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון או מצד שלישי, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו לרבות כאמור לעיל (לרבות בקשר או על ידי משתמשים) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית לאתר ו/או למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.